Tä­män vuo­den Päi­vän­sä­teek­si va­lit­tu por­voo­lai­nen Pat­ri­cia Gus­tafs­son tark­kai­lee ute­li­aas­ti ym­pä­ril­leen.
Nyt 7,5 kuu­kau­den ikään eh­ti­nyt pie­no­kai­nen on pa­lan­nut het­kek­si sa­maan paik­kaan, jos­sa hän oli vii­mek­si kak­si kuu­kaut­ta sit­ten.
Tuol­loin hän oli puo­li­vuo­tis­ku­vauk­ses­sa. Nyt edes­sä oli Itä­väy­lä-leh­den haas­tat­te­lu­ku­vaus.
– Mel­kein päi­vit­täin tu­lee ku­vat­tua hän­tä ko­to­na pu­he­li­mel­la. Vä­lil­lä tu­lee on­nis­tu­nei­ta ku­via ja vä­lil­lä vä­hem­män on­nis­tu­nei­ta, äi­ti Mi­ka­e­la Stenst­röm ker­too Pat­ri­ci­an seu­ra­tes­sa haas­tat­te­lu­het­keä toi­mit­ta­jan jal­ko­jen juu­res­sa. Pat­ri­cia osal­lis­tui por­voo­lai­sen va­lo­ku­vaus­lii­ke Stu­dio Lin­del­lin ja Itä­väy­lä-leh­den pe­rin­tei­seen Päi­vän­sä­de-kil­pai­luun nu­me­rol­la 7.

Ku­vauk­ses­sa tyt­tö aset­tui na­pa­kas­ti is­tu­maan
Äi­ti sai ide­an tuo­da ty­tön stu­di­ol­le, kun muis­ti tut­ta­van­sa po­jan osal­lis­tu­neen vii­me vuon­na Päi­vän­sä­de-ku­vauk­seen.
– Pat­ri­cia oli tosi ku­vauk­sel­li­nen sekä ai­van iha­na ja su­loi­nen. Hän heti nau­roi ja oli mu­ka­na ku­vauk­ses­sa, voit­to­ku­van ot­ta­nut va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Lin­dell Stu­dio Lin­del­lil­tä ker­too.
Ku­vaa­jaa yl­lät­ti myös ty­tön hyvä mo­to­riik­ka, sil­lä ku­vaus­ti­lan­tees­sa Pat­ri­cia aset­tui is­tu­maan na­pa­kas­ti pai­koil­leen.
– Hän on ihan so­pi­va Päi­vän­sä­teek­si, va­lo­ku­vaa­ja hy­mäh­tää.
Äi­ti va­kuut­taa, et­tä Pat­ri­cia on mel­kein ai­na hy­väl­lä tuu­lel­la ja hy­myi­lee pal­jon.
– Hän tosi iloi­nen tyt­tö, pait­si sil­loin, jos on vä­sy­nyt tai hä­nel­lä on näl­kä. Muu­ten hän on to­del­la hyvä tuu­lel­la.
En­si syk­sy­nä Pat­ri­ci­al­la edes­sä päi­vä­hoi­to
En­si syk­sy­nä Pat­ri­ci­al­la on edes­sä uu­si elä­män­vai­he, sil­lä hän me­nee päi­vä­hoi­toon äi­din pa­la­tes­sa töi­hin.
– Ei hän vie­ras­ta ke­tään – ai­na­kaan vie­lä, äi­ti to­te­aa sa­mal­la, kun tyt­tö päät­tää läh­teä tut­ki­mus­ret­kel­le ryö­mien stu­di­on lat­ti­aa pit­kin.
Äi­din mu­kaan nei­din pe­rään saa ol­la koko ajan kat­so­mas­sa.
– Ko­ko­nai­set yö­u­net hän nuk­kui jo pa­rin kuu­kau­den ikäi­se­nä.
Kilt­tey­den vas­ta­pai­nok­si ty­tös­tä löy­tyy myös tem­pe­ra­ment­tia ja vä­hän ly­hyt­tä pin­naa.
– Sen hän on saa­nut mi­nul­ta ja isäl­tään, kos­ka olem­me ai­ka tem­pe­ra­ment­ti­sia ja äk­ki­pi­kai­sia, äi­ti myön­tää.

Pat­ri­ci­an isä oli mu­ka­na kil­pai­lus­sa vuon­na 1996
Päi­vän­sä­de on Mi­ka­e­la Stenst­rö­min ja Ale­xan­der Gus­tafs­so­nin esi­koi­nen. Li­säk­si per­hee­seen kuu­luu kak­si maa­ti­ais­kis­saa ja kak­si se­ka­ro­tuis­ta koi­raa.
Pat­ri­cia tyk­kää le­luis­ta ja vä­rik­käis­tä te­le­vi­sio-oh­jel­mis­ta sekä ny­ky­päi­vän mu­sii­kis­ta, jota ra­di­os­ta kuu­lee.
– Hän tyk­kää tosi pal­jon myös is­tua au­tos­sa. Se on hä­nel­le sel­lai­nen ren­tout­ta­va het­ki, et­tä nu­kah­taa mel­kein joka ker­ta, Stenst­röm jat­kaa.
Esi­kois­ty­tär seu­raa isän­sä ja­lan­jäl­kiä, sil­lä isä oli mu­ka­na noin vuo­den ikäi­se­nä Päi­vän­sä­de-kil­pai­lus­sa vuon­na 1996.

Kil­pai­lu tuot­ti tänä vuon­na yli 2 000 ään­tä
Tä­män vuo­den Päi­vän­sä­de-kil­pai­lus­sa an­net­tiin yli 2 000 ään­tä. Ylei­sö ää­nes­ti suo­si­kik­seen nu­me­rol­la 4 kil­pail­leen So­fia Bro­ber­gin.
– Val­lit­se­van ti­lan­teen huo­mi­oon ot­ta­en kil­pai­lus­sa oli hie­nos­ti osal­lis­tu­jia ja hie­no­ja hy­my­jä!, va­lo­ku­vaa­ja Os­car Lin­dell kom­men­toi.
Ää­nes­tä­jien jou­kos­ta ar­vo­tut voit­ta­jat Lars-Erik Berg (Ti-Ti Nal­le -tuo­te­pal­kin­to), So­fia Nik­lan­der (Kap­pAhl-lah­ja­kort­ti), Ta­pio Lah­ti­nen (Stu­dio Lin­dell -lah­ja­kort­ti) ja Rit­va Leh­to­nen (Bi­o­Rex -lef­fa­lip­pu­pa­ket­ti).
Päi­vän­sä­teen va­lit­si raa­ti, jos­sa vai­kut­ti­vat Ti-Ti Nal­len ”äi­ti” Riit­ta Kor­pe­la, va­lo­ku­vaa­ja An­te­ro Lin­dell Stu­dio Lin­del­lil­tä, pää­toi­mit­ta­ja Mika Lai­ne Itä­väy­läs­tä ja Tan­ja Stolt Kap­pAh­lin Por­voon myy­mä­läs­tä.
En­si vuon­na kil­pai­lu jär­jes­te­tään 30. ker­ran.

Itäväylä / Marko
LUE JUTTU TÄSTÄ